Historie

 

Lidt forhistorie

 
For ca. 90 år siden opstod soldaterforeningsbevægelsen i Danmark. Enkelte foreninger havde måske tidligere set dagens lys, men det egentlige opsving skete under sikringsstyrkens indkaldelse under første verdenskrig, hvor de fleste regimentsforeninger blev stiftet, og hvorefter den videre udvikling tog fart. 
I årenes løb har disse foreninger med deres tusindvis af medlemmer spredt ud over landet øvet en stor national indsats, ligesom de i fællesskab har løst mange opgaver af national indsats, ligesom de i fællesskab har løst mange opgaver af national karakter, hvor vel nok sikringen af Dybbøl Mølle som en selvejende institution kan nævnes som en af de største. 
Ret naturligt blev foreningerne i starten anlagt på en bred basis, og de stiftedes derfor som nævnt som regimentsforeninger. 
Imidlertid medførte udviklingen ved tidens forskellige hærordninger, at det egentlige grundlag forrykkedes, idet de forskellige bataljoner blev underlagt andre regimenter, og dette gav derfor anledning til, at der efterhånden opstod adskillige bataljonsforeninger. F.eks. fik Foreningen 4. Regiment, som stiftedes den 25. november 1917 med de den gang under regimentet hørende 4., 17. og 24. bataljon sine medlemmer blandt de forskellige årgange fra disse afdelinger. Ved en senere hærordning blev imidlertid 4. bataljon underlagt 6. regiment i Odense, medens 24. blev reservebataljon under 1. regiment. Tilbage blev så kun 17. bataljon, som sammen med 8. og 11. bataljon kom til at danne 4. regiment, og yderligere forandringer i denne retning vil sikkert også kunne påregnes i fremtiden.
De nævnte bataljoner blev garnisoneret i henholdsvis Roskilde og Holbæk, og såvel 8. som 11. bataljon har allerede længe haft deres baltajonsforeninger. 
Efterhånden opstod derfor hos flere kammerater den tanke at stifte en 17. Bataillons Soldaterforening som en konsekvens af de foran nævnte forhold, idet man anså, at en sådan forening ganske naturligt måtte blive fremtidens løsen. 
På initiativ af Georg Jørgensen og Svend Kajholt blev derfor 17. Bataljons, Dronningens Livregiments Soldaterforening anmeldt til foreningsregistret den 28. marts 1950. Ved en påfølgende sammenkomst blev foreningen stiftet og fik en meget venlig modtagelse af de fremmødte kammerater. Valget af formand var ikke vanskeligt, idet initiativtagerne havde rettet henvendelse til Grosserer Hans Jørgen Nielsen, som de kendte og vidste ville blive et uvurderligt aktiv for foreningen i de kommende år. Der afsendtes en telegrafisk hilsen til Hendes Majestæt Dronningen, fra hvem der indløb svar, ligesom det bør noteres, at man af 17. bataljon ved dens daværende chef, Oberstløjtnant P.M. Digmann, straks fik en meget elskværdig modtagelse med løfte om al støtte fra bataljonens side. 
Foreningen var hermed en kendsgerning, og når den nu er trådt ud i livet, er det med håb om, at den i dens forhåbentlige lange levetid altid må virke til gavn og ære for vort land og til glæde for gamle kammerater. 
 
Kilde:  17. Bataljons Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad  1. årgang, maj 1951 
 
 
 

Webmaster: K. D. Frederiksen

[ Home ] [ Formål ] [ Ledelse ] [ Historie ]  [ Tilmeldningsblanket ] [ Gyldenløve ]